Informace Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., o zpracování osobních údajů v souvislosti s koordinací dobrovolnického programu unhcr "iDobrovolnik"

Dovolte nám, abychom vás v souvislosti s platností nařízení General Data Protection Regulation ("GDPR") informovali o tom, jak zpracováváme osobní údaje.

 1. Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., se sídlem Kovářská 4, 190 00 Praha 9.

  Osobní údaje je oprávněn zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

 2. Osobní údaje, které se zpracovávají:

  • Jméno a příjmení

  • Datum narození

  • Pohlaví

  • Adresa pobytu

  • Druh pobytu

  • Číslo cestovního dokladu

  • Číslo víza či průkazu k povolení k pobytu

  • Evidenční číslo a číslo jednací ve správním či soudním řízení

  • Údaje o příjmech a výdajích

  • Údaje o zaměstnání

  • Údaje o vzdělání

  • Údaje poskytnuté ve strukturovaném životopise

  • Údaje o rodinném stavu

  • Údaje o počtu osob žijících ve společné domácnosti

  • E-mail

  • Telefon

  Zvláštní kategorie osobních údajů, které můžou být zpracovány ve zvláštních případech:

  • údaje o zdravotním stavu

  • údaje o rasovém či etnickém původu

  • údaje o politických názorech

  • údaje o náboženském vyznání

  • údaje o sexuální orientaci

  • biometrické a genetické údaje

 3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

  Správce bude osobní údaje přijímat, zpracovávat a uchovávat pro tyto účely:

  • Pro uzavření smlouvy

  • Pro oprávněné zájmy organizace

  • Pro splnění právní povinnosti

  • Pro udělený souhlas subjektu

  • Pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou partnerské organizace a instituce v konkrétních projektech, zadavatelé projektů, poskytovatelé dotací a kontrolující orgány.

 4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat údaje po dobu 10 let či po dobu povinné doby uchování dat projektu.

 5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány:

  Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány:

  • Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů

  • V písemné podobě

 6. Práva subjektu údajů (zejména subjekty zařazené do projektů OPU, uchazeči o zaměstnání v OPU, zaměstnanci OPU, spolupracovníci OPU včetně tlumočníků, dobrovolníci OPU, osoby odebírající newsletter OPU) na informace a přístup k osobním údajům:

  • Jako subjekt osobních údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu). Vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách iDobrovolnik.cz

  • Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založené na poskytnutém souhlasu nebo ze zákonných důvodů. To znamená, že takové právo zejm. nemám tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

  • Jako subjekt osobních údajů jsem informován, že souhlas s poskytnutím osobních údajů mohu kdykoliv odvolat písemně (dopisem, e-mailem) či ústně do protokolu.

  • Jako subjekt osobních údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž ty mi je správce povinen bez zbytečného odkladu předat.

  • Jako subjekt osobních údajů mám právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, obrátit se na OPU nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   

OPU prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování včetně profilování. OPU prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

V Praze, dne 24.5.2018

JUDr. Martin Rozumek,
Ředitel
Organizace pro pomoc uprchlíkům