Etický kodex

Na základě standardní praxe, existujících metodických doporučení i podnětů od respondentů z vysílajících organizací v rámci mikroanalýzy byl pro národní databázi dobrovolníků pro uprchlíky navržen tento etický kodex:

 

Vysílající organizace se zavazuje:

 1. Seznámit dobrovolníka s právy a povinnostmi, které z výkonu dobrovolnické služby vyplývají, včetně seznámení dobrovolníka s možnými riziky spojenými s jeho činností;
 2. zajistit dobrovolníkovi školení, supervizi, možnost konzultací (či jiné relevantní formy podpory) a je-li to možné, resp. vyplývá to z povinnosti akreditovaného programu, i pojištění odpovědnosti dobrovolníka;
 3. respektovat, že dobrovolník vykonává svou činnost z dobré vůle a v maximální možné míře přizpůsobit své požadavky a očekávání možnostem, kapacitě a ochotě dobrovolníka;
 4. schraňovat osobní údaje dobrovolníka jen s jeho souhlasem a dle zákona na ochranu osobních údajů.

 

Dobrovolník se zavazuje:

 1. Plánovat a konzultovat svou činnost s koordinátorem programu a vykonávat ji v souladu s pravidly programu a posláním vysílající organizace jako celku;
 2. účastnit se školení, konzultací a supervizí organizovaných pro dobrovolníky vysílající organizací dle pravidel daného programu.
 3. dodržovat zásady mlčenlivosti a respektu k osobní historii, potřebám a možnostem klienta (uprchlíků);
 4. pracovat ve prospěch integrace uprchlíků do majoritní společnosti a jejich vzájemného porozumění.

 

Uživatel národní databáze dobrovolníků pro uprchlíky se zavazuje:

 1. Řídit se pravidly pro zacházení s touto databází a v případě technických potíží neprodleně kontaktovat administrátora databáze;
 2. zadávat do databáze pouze platná, aktuální a pravdivá data, bez prodlení odstraňovat či editovat neplatná a již neaktuální informace;
 3. pravidelně svůj profil aktualizovat a doplňovat o nové relevantní údaje;
 4. spolupracovat s ostatními uživateli databáze, sdílet poptávku po dobrovolnických službách a nabídku dobrovolníků, koordinovat své požadavky na funkčnost národní databáze, sdílet své zkušenosti, šířit dobrou praxi a rozvíjet další formy spolupráce v zájmu rozvoje dobrovolnických služeb pro uprchlíky v ČR.
 5. respektovat vazby a závazky konkrétního dobrovolníka vůči své vysílající organizaci a jejím pravidlům, za všech okolností volit spolupráci a partnerství, vyvarovat se jednání, které by mohlo výše uvedené vazby a závazky narušit.