Kdo je uprchlík

Často kladené dotazy

 

Kdo je uprchlík?

Osoba, která je uznána jako uprchlík podle kritérií Ženevské úmluvy z roku 1951. Jde o osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů.

Často bývá nesprávně zaměňován s pojmem migranta obecně.

 

Jsou pojmy „uprchlík“ a „migrant“ zaměnitelné?

Nejsou. Ačkoli jsme stále častěji svědky toho, že se pojmy „uprchlík“ a „migrant“ v médiích a ve veřejných diskusích libovolně zaměňují, z právního hlediska mezi nimi existuje zásadní rozdíl. Zaměňování těchto výrazů může způsobovat problémy uprchlíkům a žadatelům o azyl a vést k nedorozuměním v diskusích o azylu a migraci.

 

Co je na uprchlících zvláštního?

Uprchlíci jsou kategorií osob zvlášť definovanou a chráněnou mezinárodním právem. Jsou to lidé nacházející se mimo svoji zemi původu kvůli obavám z pronásledování potřebují „mezinárodní ochranu“. Jejich situace je často tak nebezpečná a nesnesitelná, že překročí státní hranice a hledají bezpečí v okolních zemích, čímž se stávají mezinárodně uznanými „uprchlíky“, a jako takoví mají přístup k pomoci států, UNHCR a příslušných organizací. Jsou uznáni za uprchlíky právě proto, že je pro ně příliš nebezpečné vrátit se domů, a proto potřebují nalézt útočiště jinde. Jsou to lidé, pro které by odepření azylu mohlo mít fatální následky.

 

Jakou ochranu požívají uprchlíci podle mezinárodního práva?

Zvláštní právní režim chránící práva uprchlíků se označuje jako „mezinárodní ochrana uprchlíků“. Důvodem jeho existence je skutečnost, že uprchlíci jsou lidé ve specifické obtížné situaci, která vyžaduje zvláštní záruky. Žadatelům o azyl a uprchlíkům se nedostává ochrany jejich vlastní země.

 

Jako ochranný institut se v České republice poskytuje buď ve formě azylu, nebo doplňkové ochrany.

Azyl

Ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických či humanitárních (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu).

 

Doplňková ochrana

Doplňková ochrana je vedle azylu další (nižší) forma mezinárodní ochrany, která se uděluje cizincům, kteří nesplňují důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jejich případě jsou důvodné obavy, že pokud by byli tito cizinci vráceni do státu, jehož jsou státními občany (v případě osob bez státního občanství do státu jejich posledního trvalého bydliště), hrozilo by jim skutečné nebezpečí vážné újmy. Za vážnou újmu se pak považuje uložení nebo vykonání trestu smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o udělení mezinárodní ochrany, dále vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

 

Co označuje zkratka UNHCR?

Jedná se o Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – specializovanou mezinárodní instituci v rámci OSN zaměřenou na poskytování pomoci uprchlíkům.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

 

UNHCR

http://unhcr.org/

 

UNHCR v České republice

http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům

http://www.opu.cz/

 

Statistiky

Český statistický úřad – Cizinci

https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-cizinci_uvod

 

Eurostat – statistický úřad spadající pod Evropskou komisi

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/migration-and-citizenship-data

 

Ministerstvo vnitra České republiky – Mezinárodní ochrana

http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-253352.aspx